Press Arrow key Up or DOWN to scroll.
Press CTRL + arrow key UP or DOWN to scroll FAST
Press ESC to go back to previous page

GROUP 7,8,9 & NG – SA IYONG PAGBABALIK

Maranatha..Ah..Aleluya.

Matulin na lumilipas

Lumalapit na ang oras

Lalo kaming nananabik

Naghihintay sa pagbalik

Pangarap na makita Ka

Alam naming malapit na

Ang aming pagasa

Sa paghahari Mo Ay makakasama

Chorus:

Nagagalak, nagsasaya

Kami ngayo’y sumasamba

Buong pusong nagpupuri

Sa Iyo Oh aming Ama

Dalangin namin ay dinggin

Pasalamat ay tanggapin

Walang hanggang iaalay

Sa Iyo aming.... ginigiliw...

Ang hula Mo’y nagaganap

Ang bayan Mo’y natatatag

Pangako Mo’y natutupad

Kaalama’y lalaganap

Ang aral ay mahahayag

Bago sumapit ang wakas

Tatawaging anak

Silang sa Iyo ay mapagpasalamat

BRIDGE

Nagagalak..nagsasaya...

Kami ngayo’y..sumasamba...

Buong pusong nagpupuri..

Sa Iyo. O aming Ama

Dalangin namin ay dinggin

Pasalamat ay tanggapin

Walang hanggang iaalay

Sa Iyo aming ginigiliw

Walang hanggang iaalay

Sa Iyo aming ginigiliw....

AMEN...

Click here to go to lyrics details. Press ESC to go back to previous page