Press Arrow key Up or DOWN to scroll.
Press CTRL + arrow key UP or DOWN to scroll FAST
Press ESC to go back to previous page

ANG IYONG PANGALAN Romarico Mendiola Jr. (ASOP TV 5)

I
Mula sa simula
Hanggang sa katapusan
Pangalan Mo’y walang hanggan, Oh Amang banal
Ang Iyong lalang ay ‘di maikukubli
Purihin Ka, Oh Dios, ng pag-ibig

II
Ang Iyong salita ay napakadakila
Kanlungan ng katuwiran liwanag at gabay
Aming namamasdan kapangyarihan Mong likha
Luwalhatiin Ka, Oh Dios Amang Banal

CHORUS
Ang ‘Yong pangalan, ang una at huli
Sa‘Yong pangalan lahat ng tuhod luluhod
Ang ‘Yong pangalan, aking sasambahin
Hari ng mga hari, Dios ng mga dios
Sa’Yo ang karangalan, Oh Kataas-taasan

III
Walang kayang ibayad kundi pasasalamat
Lahat ng biyaya sa’Yo nagmula
Mula sa’Yong wangis, kami Iyong hinubog
Kay palad ng tao Mong likha

CHORUS
Ang ‘Yong pangalan, ang una at huli
Sa‘Yong pangalan lahat ng tuhod luluhod
Ang ‘Yong pangalan, aking sasambahin
Hari ng mga hari, Dios ng mga dios
Sa’Yo ang karangalan, Oh Kataas-taasan

BRIDGE
Mga bituing nag-aawitan, kalangitan naghihiyawan
Pinupuri ang dakila Mong pangalan
Ikaw ang lakas sa lahat ng Iyong likha
Luwalhatiin Ka Ama
Pangalan Mo’y sakdal

CHORUS
Ang ‘Yong pangalan, ang una at huli
Sa‘Yong pangalan lahat ng tuhod luluhod
Ang ‘Yong pangalan, aking sasambahin
Hari ng mga hari, Dios ng mga dios
Sa’Yo ang karangalan, Oh Kataas-taasan

CODA
Ang ‘Yong pangalan

Click here to go to lyrics details. Press ESC to go back to previous page